Mansuroğlu Mah. 288/3 Sok. No: 1 Selvili 2 Apt. A Blok K: 5 D: 19 Bayraklı / İzmir
+90 (232) 464 80 00
info@sakaryaalgan.com

Yazar: Sakarya & Algan

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA SERBEST ÇALIŞAN HEKİMLER VE DİŞ HEKİMLERİNİN SORUMLULUĞU

24.03.2016 tarihinde kabul edilen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) amacı kişilerin özel hayatının gizliliği başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerinin korunmasıdır. Kanun, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini ve bu yükümlülükleri yerine getirirken uyacakları usul ve esasları ortaya koymaktadır. Kişisel veri Kanun’da “kimliği belirli ve belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her…
Read more

ARSA PAYININ ÖNEMİ İLE ARSA PAYININ DÜZELTİLMESİ DAVASI HAKKINDA DEĞERLENDİRME

            Türkiye’de meydana gelen depremler kentsel dönüşümün önemini ortaya koymuştur. Binalar doğal afetler neticesinde ya da kat maliklerinin iradesi ile karar alınarak yıkılabilmektedir. Yıkım neticesinde, kat malikleri arasında bir mutabakat olmaz ise, farklı konum ve özelliklerde bağımsız bölüme sahip olan kat maliklerinin arsa paylarının ne şekilde belirleneceği sorunuyla karşılaşılmaktadır. Bu çalışmada, sorunun çözümü için 6306…
Read more

Konkordato Başvurusu İçin Gereken “Makul Güvence Raporunu” Tanzim Etme Yetkisi Olan Kuruluşlar Hakkında Değişikliğe İlişkin Değerlendirme

A. Genel Bilgi  2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda adli konkordato düzenlenmiştir. Adli konkordato, yapıldığı zaman temel alınarak iflâs dışı konkordato ve iflâs için konkordato şeklinde ayırıma tabi tutulmaktadır. Adli konkordato, içeriğine göre, tenzilat konkordatosu, vade konkordatosu ve malvarlığının terki suretiyle konkordato olarak ayırıma tabi tutulmaktadır. Adli konkordato araçlarının birlikte uygulanmasına engel durum yoktur (Selçuk…
Read more

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

A. Genel Bilgi  Bu yazıda kıdem tazminatına hak kazanma koşulları incelenmeksizin ne zaman istenebilir (= muacceliyet) olacağı, talep edilecek faiz türü, faizin işletilmesinde temel alınacak tarih, zamanaşımı süresi ve başlangıç tarihi, hesaplamada temel alınacak ücret, ispat yükünün kimde olduğu ve ne şekilde hesaplanacağı izah edilecektir. Kıdem tazminatının iş akdinin sona erdiği tarihte ödenmemesi durumunda ödenmeyen…
Read more

Konkordato Başvurusunun Finansal Kiralamaya Konu Mallara Etkisi

Finansal kiralamanın doğası gereği bu makinelerin işletmenin devamlılığı için kullanılması asıldır ve fiili olarak da işletmelerin faaliyetine devam edebilmesi için bu makineleri kullanmaya ihtiyacı vardır. Esasında 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun (“2004 sayılı İİK”) 294. maddesi (“m”) uyarınca ortaya çıkan takip ve özellikle ihtiyatî tedbir kararı, finansal kiralama sözleşmesi feshedilse dahi, bu makinelerin gerçek…
Read more

Konkordato Başvurusunun Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçuna İlişkin Yargılamaya Etkileri

Karşılıksız çek keşide etme suçu, 5941 sayılı Çek Kanunu’nun (“ÇK”) 5/1 maddesinde (“m”) düzenlenmiştir. ÇK m. 5/1’e göre; “Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adli para cezasına hükmolunur.” COVID-19…
Read more

COVID-19 Salgınının İş Kazası Terimi ile Zorlayıcı Neden (İşK m. 25/III) Açısından Değerlendirilmesi

Giriş ¶1 İşyerinde çalışan bir kişiye (= işçiye) COVID-19 virüsü bulaşırsa bu vakanın “iş kazası” teşkil edip etmeyeceği yoruma muhtaçtır. ¶2 İş kazası terimi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (“5510 sayılı SSGK”) ile bireysel iş hukuku açısından farklı anlamlar taşır. A. 5510 Sayılı SSGK’nin 13. Maddesine Göre İş Kazası ¶3 SSGK’nin…
Read more

4857 Sayılı İş Kanununa Eklenmesi Düşünülen Taslak Hükme İlişkin Değerlendirme

COVID-19 salgını işyerlerinin faaliyetlerini ve işçileri doğrudan etkilemiştir. Bu çerçevede, bazı işyerleri faaliyetlerine son vererek işçileri ücretli izne yahut ücretsiz izne çıkartmış; bazıları bir kısım işçilerin sözleşmesini feshetmiş; bazıları ise kısa çalışma başvurusu yaparak faaliyetlerine devam etme kararı almıştır. Bu süreçte, dünya genelinde devletler işverenler ve işçiler lehine mali düzenlemeler içeren destek paketleri açıklamıştır. Bu…
Read more

COVID-19 Salgınının Aşırı İfa Güçlüğü Çerçevesinde İşyeri Kira Sözleşmeleri Açısından Değerlendirilmesi

COVID-19 (Coronavirus) salgını, toplumun tümünü etkilemesi ve şahsi özellikler taşımaması sebebiyle sosyal felaket olarak adlandırılabilir (Ayşe Arat, Sözleşmenin Değişen Şartlara Uyarlanması, Seçkin Yayınevi, Ankara 2006, s. 96, dn. 45). Sosyal felaket, çeşitli başlıklar altında incelenmektedir. Bunlar arasın-da tabiat olayları, sosyal olaylar ve ekonomik olaylar sayılabilir. Salgın hastalık, tabiat olayları kapsamında değerlendirilmektedir. (Arat, s. 96-97. Ayrıca…
Read more

Azınlık Pay Sahiplerinin Anonim Ortaklıktan Çıkarılması İçin Başvurulacak Muhtemel Yolların Değerlendirilmesi

Anonim şirkette azınlık pay sahibinin şirketten çıkarılması kural olarak mümkün değildir. Ancak iki istisnai durumda Kanun Koyucu bu imkanı yaratmaktadır. Bunlardan ilki Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) madde (“m.”) 208’de yer alan (şirketler topluluğu ilişkisi içinde) hâkim şirketin azınlık pay sahibinin paylarını belirli sebeplere istinaden satın alma hakkı (= squeeze out) oluşturur. Diğerini ise, anonim şirketin…
Read more