Mansuroğlu Mah. 288/3 Sok. No: 1 Selvili 2 Apt. A Blok K: 5 D: 19 Bayraklı / İzmir
+90 (232) 464 80 00
info@sakaryaalgan.com

Kategori: İdare Hukuku

Belediyeler Tarafından Gerçekleştirilen Hukukî El Atma İşlemine Karşı Hangi Yollara Başvurulabilir?

Belediyeler gerçek ya da tüzel kişilere ait taşınmazların imar planında kullanım amaçlarını (çocuk bahçesi, yol alanı vs.) değiştirebilmektedir. Bu hukukî el atma olarak karşımıza çıkmaktadır. Hukukî el atma işleminin tesis edilmesi hâlinde, maliklerin mülkiyet hakkı kısıtlanmış olduğundan, uzlaşma talebiyle belediyeye başvuruda bulunulması mümkündür. Uzlaşma talebi, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun Geçici Madde 6’da düzenlenmiştir. Hukukî el…
Read more

Mavi Kart Sahiplerinin Nüfus Kayıtlarına Konan Şerhlerin Kaldırılması İçin Neler Yapılabilir?

Ülkemizde 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun (“TVK”) 25. maddesi uyarınca Türk vatandaşlığından çıkma izni isteyen vatandaşların belirli haklardan yararlanabilmeleri için “mavi kart” isimli resmî belge tanzim edilmesi düzenleme altına alınmıştır (TVK m. 28). Mavi kartla sahip kişiler, milli güvenliğe ve kamu hizmetine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, Türk vatandaşlarına sağlanan birçok haktan faydalanabilmektedir. Ülkemizde, yakın…
Read more

Klinik Psikologların İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Almaları Gerekir Mi?

Belediyeler, son zamanlarda, yetki sınırları dâhilinde faaliyet gösteren psikologların muayenehanelerinde sıklıkla denetimler yaptıkları ve bu denetimlerde işyeri açma ve çalışma ruhsatının varlığını sorguladıkları ve aleyhe işlem tesis ettikleri görülmektedir. Klinik psikolog, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun (“TST”) Ek Madde 13’e göre “psikoloji veya psikolojik danışma ve rehberlik lisans eğitimi üzerine…
Read more

“İltisak” ve “İrtibat” Terimine İlişkin Düzenlemenin Uygulanabilirliği Üzerine Düşünceler

12.07.2017’de 30122 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun (“OHAL Komisyonu”) Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar başlıklı tebliğin 14. maddesi, OHAL Komisyonu’nun hangi esasları temel alarak inceleme yapacağını belirlemektedir. Bu hükmin ilgili kısmı şöyledir: “Komisyon, incelemelerini terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum…
Read more