Mansuroğlu Mah. 288/3 Sok. No: 1 Selvili 2 Apt. A Blok K: 5 D: 19 Bayraklı / İzmir
+90 (232) 464 80 00
info@sakaryaalgan.com

Klinik Psikologların İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Almaları Gerekir Mi?

Klinik Psikologların İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Almaları Gerekir Mi?

Belediyeler, son zamanlarda, yetki sınırları dâhilinde faaliyet gösteren psikologların muayenehanelerinde sıklıkla denetimler yaptıkları ve bu denetimlerde işyeri açma ve çalışma ruhsatının varlığını sorguladıkları ve aleyhe işlem tesis ettikleri görülmektedir.

Klinik psikolog, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun (“TST”) Ek Madde 13’e göre “psikoloji veya psikolojik danışma ve rehberlik lisans eğitimi üzerine klinik ortamlarda gerekli pratik uygulamaları içeren klinik psikoloji yüksek lisansı veya diğer lisans eğitimleri üzerine psikoloji veya klinik psikoloji yüksek lisansına ilaveten klinik psikoloji doktorası yapan sağlık meslek mensubudur.” Bu düzenleme bağlamında klinik psikologların 1219 sayılı TST’ye tabi olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Klinik psikologların tabi oldukları mevzuatın belirlenmesi ile ilgili olarak Danıştay 8. Dairesinin 13.04.2016 tarihli E. 2012/5504 ve K. 2016/3639 sayılı kararının ilgili kısmı şöyledir: (Ayrıca bkz. 15. DD. 14.02.2018, E. 2013/5789, K. 2018/1682)

“Davacı dernek tarafından, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’da klinik psikologluğun aynı eğitim, formasyon ve birikime sahip olmayan rehber öğretmenler tarafından yapılmasının imkansız olduğu …”

3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun (“İAÇ”) m. 2/1-i’de “11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’aatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna göre muayenehane ve müşterek muayenehaneler(de)” işyeri açma ve çalışma ruhsatı aranmamaktadır. Buna karşın belediyeler tarafından aksi yönde işlem tesis edildiği görülmektedir.

Sonuç itibarıyla, belediyeler tarafından klinik psikologların mesleki faaliyetlerini sürdürürken işyeri açma ve çalışma ruhsatı edinmeleri gerektiği yönünde işlem tesisi hatalıdır. Belediye tüzel kişiliği kapsamında faaliyet yürüten zabıtalar vasıtasıyla tesis edilen bu işlemlerin ortadan kaldırılması amacıyla süresi içerisinde idari yargıya başvurulması ve işlemin yürütmesinin durdurulmasının talep edilmesi gerekmektedir.

*Bu makalede yer alan sorunlardan herhangi birini ayrıntılı olarak tartışmak isterseniz bizimle irtibata geçmenizi rica ederiz.

**Bu makale hukukî sorunlar ve gelişmeler hakkında genel bilgi vermektedir. Belirli bir hukukî tavsiye sunmayı amaçlamamaktadır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir